01

/ За нас

Ние вярваме
в силата на
проектирането,
в силата на
стратегията.

Ние от Фючър Проджектс ЕООД предла­гаме на нашите клиенти не само цялостно проекти­ране на сгради и съоръже­ния, но и раз­по­ла­гаме с капа­ци­тета, зна­нията и опита да раз­ра­бо­тим стра­те­гия за раз­ви­тието на Вашия имот. От проуч­ва­нето, финанси­ра­нето и изгот­вя­нето на един проект до построя­ва­нето и упра­вле­нието на обекта, ние сме готови да бъдем Ваши верни партньори и консул­танти.

Благодарение на рабо­тата ни в България и в чуж­бина, на нашите клиенти и партньори, раз­по­ла­гаме с ресурсите за цялост­ното упра­вле­ние на раз­лични проекти във всички фази на ико­но­ми­ческия им живот по целия свят.

Архитектурата не свързва хората насила, но създава пресечни точки, премахва бариери и прави местата за срещи удобни и приятни.

Денис Скот БраунАрхитект

02

/ Услуги

В проектирането
ние виждаме
един нов свят
на възможности.

01.  Архитектура

Архитектурата е не само проекти­ране на една сграда, но тя е и изкуство. Тя е начин за подо­бря­ване качеството на живот на хората.

02.  Инженеринг

Инженерите, с които работим, могат да предло­жат целия набор от услуги, съобра­зени с енер­гийната ефектив­ност и техно­ло­гич­ните иновации.

03.  Ландшафт

Нашите проекти, свър­зани с ланд­шафт­­ната архитектура са фокуси­рани върху цялост­ните решения за облика на един имот.

04.  Градоустройство

Дали съживяваме градски квартал или проекти­раме нови жилищни комплекси, ние създа­ваме вълну­ващи и иконо­­ми­чески изгодни решения.

05.  Управление на проекти

Нашият екип има способ­ностите да раз­ра­боти и да развие цялостен проект, от намира­нето на имот до изграж­дането му, съобра­зен с изисква­нията на нашите клиенти. Основното пре­диз­­ви­­ка­тел­­ство е да постиг­нем целите на проекта в зада­­де­­ните огра­ничения.

06.  Интериорен дизайн

Интериорният дизайн включва в себе си не само оформле­нието на вътрешното прос­тран­ство, но той се стреми да опти­­мизира и хармо­ни­зира това простран­ство спрямо предназ­на­че­нието, за което то е пригодено.

07.  Строителен надзор

По време на строителството ние можем да поемем тех­ни­ческите задъл­жения на инже­не­рите, опре­де­­лени от условията на дого­вора между клиента и изпъл­­нителя. Също така, рабо­тим с утвър­дени фирми за строителен надзор, с които си партни­раме успешно.

08.  Консултиране

От проучването, финанси­ра­нето и подго­тов­ката на един проект до него­вото факти­ческо изпъл­нение и строител­ство, ние сме готови да бъдем Ваши верни партньори и консултанти.

/ Проекти

Способността да
представиш идеята си
е толкова важна,
колкото самата идея.

04

/ Нашият екип

Сами можем
толкова малко,
но заедно можем
толкова много.

Милен СоколовУправител, Архитект

„Бъди устремен към звездите, докато си здраво стъпил на земята.“

Теодор Рузвелт

Ваня СоколоваАрхитект

„Можеш да избягваш слушането на лоша музика, но не можеш да не забележиш грозната сграда срещу дома ти.“

Ренцо Пиано

Сотир ИвановРазработване на проекти | Маркетинг и продажби

„Не е проява на креативност да имаш шейсет и пет идеи за един проблем. Това е просто загуба на енергия.“

Ян Каплицкий

Теодора СтрезеваМакетист

„Преди да премислиш добре нещата, първо обмисли края.“

Леонардо да Винчи

Архитект

„Когато един архитект бъде попитан коя е неговата най-красива сграда, той обикновено отговаря – Следващата.“

Емилио Амбаз

43Щастливи клиенти
52Завършени проекти
987Чаши кафе
11Държави

05

/ Новини

Не става въпрос за съдържание.
Става въпрос за истории.
Не става въпрос просто за истории. Става въпрос за забележителни истории.

Клиентите могат да забра­вят какво си казал, но никога няма да забра­вят как си ги нака­рал да се чувстват.

За да предло­жиш наис­тина добро обслуж­ване, добави нещо, което не може да се купи или измери с пари. Бъди от­кро­­вен и честен с хората.

Ние виждаме нашите клиенти като гости на парти, на което сме домакини.
Наше задължение е постоянно да подобравяме всеки един аспект от обслужването и преживяването на нашите клиенти.

Джеф БезосAmazon

06

/ Контакти

Два монолога
не правят
един диалог.

  Къде да ни намерите

  гр. София, п.к. 1421
  ул. Цветна градина № 39
  етаж 1, офис 5

  Пишете ни

  info@futureprojects.bg

  Обадете ни се

  +359 877 313 733

  Работно време

  09:00 – 18:00
  от понеделник до петък

  07

  / Партньори

  Стратегическото партньорство се основава върху принципите на споделените ценности.